قدرت واقعی PHP از توابع آن می آید.

در PHPبیش از ۷۰۰ تابع پیش ساخته (built-in)وجود دارد.


توابع پیش ساخته در PHP

برای دسترسی به مرجع کامل و مثال هاای در مورد توابع پیش ساخته به مراجع PHP مراجعه کنید.


توابع PHP

در این فصل نشان شما را با نحوه ایجاد توابع آشنا خواهیم کرد.

برای جلوگیری از اجرای اسکریپت هنگام بارشدن صفحه، باید آنرا در داخل یک تابع قرار دهید.

یک تابع در صورتی اجرا می شود که فراخوانی گردد.

شما می توانید یک تابع را از هر جای صفحه فراخوانی کنید.


ایجاد یک تابع در PHP

یک تابع توسط یک فراخوانی تابع اجرا خواهد شد.

گرامر

function functionName()
{
code to be executed;
}

دونکته در مورد توابع:

  • برای تابع نامی را انتخاب کنید که نمایش دهنده کار آن باشد.
  • نام تابع می تواند با یک حرف الفبا و یا خط زیر شروع شود

مثال

یک تابع ساده که وقتی فراخوانی شود نام من را چاپ می کند:

<html>
<body>

<?php
function writeName()
{
echo “S.M. Mohammad”;
}

echo “My name is “;
writeName();
?>

</body>
</html>

خروجی:

My name is S.M. Mohammadi

 


توابع PHP – اضافه کردن پارامترها

برای افزایش کارآیی و کاربرد یک تابع، می توانیم پارامترهایی به آن اضافه کنیم.پارامتر به سادگی یک متغیر است.

پارامترها بعد از نام تابع و داخل پرانتز نوشته می شوند.

مثال ۱

مثال زیر نام های مختلفی و فامیل های یکسانی را چاپ خواهد کرد:

<html>
<body>

<?php
function writeName($fname)
{
echo $fname . “‌Akbari.<br />”;
}

echo “My name is “;
writeName(“Ali”);
echo “My sister’s name is “;
writeName(“Sara”);
echo “My brother’s name is “;
writeName(“Saeed”);
?>

</body>
</html>

خروجی:

My name is Ali Akbari.
My sister’s name is Sara Akbari.
My brother’s name is Saeed Akbari.

مثال ۲

تابع زیر دو پارامتر دارد:

<html>
<body>

<?php
function writeName($fname,$punctuation)
{
echo $fname . “Akbari” . $punctuation . “<br />”;
}

echo “My name is “;
writeName(“Ali”,”.”);
echo “My sister’s name is “;
writeName(“Sara”,”!”);
echo “My brother’s name is “;
writeName(“Saeed”,”?”);
?>

</body>
</html>

خروجی:

My name is Ali Akbari.
My sister’s name is Sara Akbari!
My brother’s name is Saeed Akbar?

 


توابع PHP – برگرداندن مقادیر

برای اینکه تابع مقداری را برگرداند، از دستور return استفاده می شود.

مثال

<html>
<body>

<?php
function add($x,$y)
{
$total=$x+$y;
return $total;
}

echo “1 + 16 = ” . add(1,16);

نمایش قابل چاپ