تابع ()fopen برای باز کردن فایل در PHP استفاده می شود.


بازکردن فایل

تابع ()fopen برای باز کردن فایل در PHP استفاده می شود.

اولین پارامتر از این تابع شامل نام فایلی است که باید باز شود و دومین پارامتر تعیین می کند که فایل با چه مدی باز شود:

<html>
<body>

<?php
$file=fopen(“welcome.txt”,”r”);
?>

</body>
</html>

فایل می تواند به یکی از مدهای زیر باز شود:

مد توصیف
r فقط خواندنی.
r+ خواندنی/نوشتنی.
w فقط نوشتنی .باز شده و تمام محتویات قبلی فایل پاک می شود، اگر فایل از قبل وجود نداشته باشد ، ایجاد می گردد.
w+ فقط نوشتنی .باز شده و تمام محتویات قبلی فایل پاک می شود، اگر فایل از قبل وجود نداشته باشد ، ایجاد می گردد.
a اضافه شدنی .باز شده واطلاعات جدید به انتهای فایل اضافه می شود، اگر فایل از قبل وجود نداشته باشد ، ایجاد می گردد.
a+ خواندنی/اضافه شدنی.محتوای فایل خواندهنی شود و اطلاعات جدید می توان به انتهای آن اضافه کرد
x فقط نوشتنی . فایل جدیدی ایجاد می کند.اگر فایل از قبل موجود باشد مقدار FALSE برمی گرداند.
x+ خواندنی/نوشتنی. فایل جدیدی ایجاد می کند.اگر فایل از قبل موجود باشد مقدار FALSE برمی گرداند.

توجه: اگر تابع ()fopen قادر به بازکدن فایل تعیین شده نباشد، صفر (false) را برمی گرداند.

مثال

مثال زیر اگر تابع ()fopen نتوانست فایل تعیین شده را بازکند، یک پیغام نمایش می دهد.

<html>
<body>

<?php
$file=fopen(“welcome.txt”,”r”) or exit(“Unable to open file!”);
?>

</body>
</html>

 


بستن فایل

تابع ()fclose برای بستن یک فایل باز استفاده می شود:

<?php
$file = fopen(“test.txt”,”r”);

//some code to be executed

fclose($file);
?>

 


بررسی انتهای فایل

تابع ()feof بررسی می کند که اشاره گر به انتهای فایل رسیده ا ست یا خیر.

تابع ()feof برای حلقه های تکراری که داده های به طول نامعلوم را می خوانند، مناسب است.
توجه: باید از فایل باز شده با شیوه “w” خوانده شود، نه شیوه “x”!

if (feof($file)) echo “End of file”;

 


خواندن فایل بصورت خط به خط

تابع ()fgets برای خواندن تنها یک خط از فایل استفاده می شود.

توجه : بعد از هر بار فراخوانی این تابع، اشاره گر فایل به خط بعدی منتقل خواهد شد.

مثال

مثال زیر یک فایل را بصورت خط به خط می خواند، تا زمانی که به انتهای فایل برسد.

<?php
$file = fopen(“welcome.txt”, “r”) or exit(“Unable to open file!”);
while(!feof($file))
{
echo fgets($file). “<br />”;
}
fclose($file);
?>

 


خواندن فایل بصورت کاراکتر به کاراکتر

تابع ()fgetc برای خواند تنها یک کاراکتر از یک فایل استفاده می شود.

توجه:بعد از فراخوانی این تابع اشاره گر فایل به کاراکتر بعدی حرکت خواهد کرد.

مثال

مثال زیر یک فایل را بصورت کاراکتر به کاراکتر می خواند ، تا زمانی که به انتهای فایل برسد:

<?php
$file=fopen(“welcome.txt”,”r”) or exit(“Unable to open file!”);
while (!feof($file))
{
echo fgetc($file);
}
fclose($file);
?>
نمایش قابل چاپ