دستور UPDATE برای اصلاح داده های یک جدول استفاده می شود.


اصلاح داده های یک بانک اطلاعاتی

دستور UPDATE برای بروزرسانی رکوردهای موجود در یک جدول استفاده می شود.

گرامر

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,…
WHERE some_column=some_value

توجه :به بخش WHERE در گرامر دستور UPDATE توجه کنید. بخش WHERE تعیین می کند که چه رکورد یا رکوردهایی باید اصلاح شوند. اگر این بخش نوشته نشود کلیه رکوردها بروز خواهند شد!

برای یادگیری بیشتر SQL، لطفا” SQL tutorialملاقات کنید.

 

برای وادار کردن PHP به اجرای دستور فوق باید از تابع ()mysql_query استفاده کنیم. این تابع برای ارسال پرس و جو یا دستور به یک اتصال MySQL استفاده می گردد.

مثال

در قسمتهای قبلی با جدول “Persons”شنا شدید. فرض کنید این جدول دارای رکوردهای زیر باشد:

FirstName LastName Age
Peter Griffin ۳۵
Glenn Quagmire ۳۳

مثال زیر بعضی از رکوردهای جدول “Persons”‌را بروز می کند.

<?php
$con = mysql_connect(“localhost”,”peter”,”abc123″);
if (!$con)
{
die(‘Could not connect: ‘ . mysql_error());
}

mysql_select_db(“my_db”, $con);

mysql_query(“UPDATE Persons SET Age = ’36’
WHERE FirstName = ‘Peter’ AND LastName = ‘Griffin'”);

mysql_close($con);
?>

بعد از اجرای برنامه فوق رکوردهای جدول “Persons” بصورت زیر خواهد شد.

FirstName LastName Age
Peter Griffin ۳۶
Glenn Quagmire ۳۳
نمایش قابل چاپ