عملگرها برای عمل بر روی مقادیر کاربرد دارند.


عملگرهای PHP

در این بخش عملگرهای مختلف در PHP آمده است.

عملگرهای محاسباتی

عملگر شرح مثال نتیجه
+ جمع x=2
x+2
۴
تفریق x=2
۵-x
۳
* ضرب x=4
x*5
۲۰
/ تقسیم ۱۵/۵
۵/۲
۳
۲٫۵
% باقیمانده ۵%۲
۱۰%۸
۱۰%۲
۱
۲
۰
++ افزایش x=5
x++
x=6
کاهش x=5
x–
x=4

عملگرهای تخصیص

عملگر مثال عبارت معادل
= x=y x=y
+= x+=y x=x+y
-= x-=y x=x-y
*= x*=y x=x*y
/= x/=y x=x/y
.= x.=y x=x.y
%= x%=y x=x%y

عملگرهای مقایسه

عملگر شرح مثال
== مساوی ۵==۸ returns false
!= نا مساوی ۵!=۸ returns true
<> نا مساوی ۵<>8 returns true
> بزرگتر ۵>8 returns false
< کوچکتر ۵<8 returns true
>= بزرگتر یا مساوی ۵>=8 returns false
<= کوچکتر یا مساوی ۵<=8 returns true

عملگرهای منطقی

عملگر شرح مثال
&& and x=6
y=3

(x < 10 && y > 1) returns true

|| or x=6
y=3

(x==5 || y==5) returns false

! not x=6
y=3

!(x==y) returns true

نمایش قابل چاپ