از کادرهای نمایش پیغام برای نمایش اخطارها در ، نتایج عملیات یا دریافت تائید از کاربر استفاده می شود. در این بخش روش ساخت و نمایش کادرهای پیغام را آموزش می دهیم. برای نمایش پیغام در از کلاس JOptionPane استفاده می شود. این چندین متد دارد .ما به دو متدی که بیشترین کاربرد را دارند اشاره می کنیم showConfirmDialog و showMessageDialog . متد showMessageDialog کادر نمایش پیغام به همـراه دکمـه OK مـی باشـد . امـا متـد showConfirmDialog کادر نمایش پیغام به همراه چندین دکمه از قبیل no,yes یا Cancel,no,Yesمی باشد. با استفاده از این متد می توان بر اساس خروجی تابع معـین کـرد چه عملی انجـام شـود . مـثلا بـا زدن کلیـد yes چـه اتفـاقی بیفتـد و بـه همـین ترتیـب بـرای سایرکلیدهای کادر پیغام نیز همین طور. showMessageDialog.JOptionPane(“نوع آیکون,"عنوان پنجره پیغام","پیغام ","نام شی فریم");

انواع آیکون های توضیحی در کادر نمایش پیغام

هر کادر پیام می تواند شامل یک آیکون مرتبط با نوع پیام باشد که در ادامه نحوه استفاده از آنها را می گوییم.

کادر نمایش پیغام به همراه کلید Ok

برای مشخص کردن نوع آیکون باید اینگونه نوشت : JOptionPane.WARNING_MESSAGE آیکون اخطار JOptionPane.ERROR_MESSAGE آیکن خطا JOptionPane.MESSAGE_PLAIN کادر بدون آیکون مثال :انواع کادرهای پیام

کادر نمایش پیغام به صورت تعاملی

برای نمایش کادر پیغامی که با زدن یک دکمه آن عملی براسـاس نیـاز کـاربر انجـام شـود،از متـد showConfirmDialog استفاده می شود . خروجی این تابع از نوع int می باشدو پـس از نمایش پیغام می توان با دستور if عمل بعدی را مدیریت کرد. int result = JOptionPane.showConfirmDialog("نام شـی فـریم " , "پیغـام” , "عنوان پنجره",انواع دکمه ها); مثال : int result = JOptionPane.showConfirmDialog( frame, "Would you like green eggs and ham?", "An Inane Question", JOptionPane.YES_NO_OPTION); if (result==JOptionPane.YES_OPTION){ عملی که در صورت زدن کلید yes انجام شود } else { عملی که در صورت زدن کلید no انجام شود }