در این جلسه به معرفی چند کامپوننت ویژوال در جاوا و روش استفاده از آنها می پردازیم .  برای استفاده از هر کامپوننتی باید در بالای برنامه قبل از نام کلاس (که در واقع نام برنامه جاوا می باشد)کتابخانه swing را اضافه کرد.

معرفی کتابخانه Swing

import javax.swing.*;

برچسب (JLabel)

برچسب بدون نوشته

JLabel شی نام=new JLabel();
JLabel name=new JLabel();

برچسب به همراه نوشته

JLabel birth_date=new JLabel("تولد تاریخ”);

دکمه (JButton)

دکمه بدون نوشته

JButton دکمه نام= new JButton();
JButton btn_ok=new JButton();

دکمه همراه نوشته

JButton btn_ok=new JButton("تایید”);

دکمه همراه بانوشته و عکس

JButton Btn_ok=new JButton("تایید,"new ImageIcon("CmpImg/ok.png"));

توضیح : در مثال فوق مسیر عکس در پوشه ساخته شده توسط خودمان در برنامه است برای ساخت پوشه باید روی نام پروژه راست کلیک کـرد و گزینـه ی new و بعـد folder را انتخاب کرد و عکس هایمان را داخل آن ذخیره کرد. دقت داشته باشید جاوا عکس هایی با پسـوند  ico  را قبول نمی کند.

جعبه متن (JTextField)

JTextField username=new JTextField();

جعبه متن با نوشته پیش فرض:

JTextField username=new JTextField("کاربری نام”);

جعبه متن برای ورود پسورد

JPasswordField password=new JPasswordField();

جعبه متن با فرمت ورودی دلخواه

توسط JFormattedTextField می توانیـد یـک فرمـت ورودی بـرای جعبـه مـتن خـود مشخص کنید.به عنوان مثال شاید شما بخواهید کدپستی را با قالب xxxxx-xxxxx دریافت کنید.یا تاریخ را با این قالب وارد کنید : ۱۳xx/xx/xx

برای این کار باید مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا مشخص کنید چه فرمتی می خواهید برای جعبه متن خود داشته باشید؟ که برای این کار باید از کلاس MaskFormatter و فرمت دلخواه بر اساس جدول زیر استفاده کنید:

MaskFormatter new=نام شی MaskFormatter  (“مشخص کردن فرمت طبق جدول”);
MaskFormatter format=new MaskFormatter("13## -##-##");

در گام بعدی

JFormattedTextField birth_date=new JFormattedTextField(format);

با تعریف فوق کاربر می تواند فقط عدد وارد کادر متن نماید.   مثلا : ۱۰-۱۰ -۱۳۹۰

دکمه های رادیویی

برای تعریف دکمه های رادیویی باید پس از تعریف آنها هر چند تایی که به هم وابسته باشد را در یک گروه قرار داد:

JRadioButton rdbtn_id=new JRadioButton("متن”);
JRadioButton rdbtn_name=new JRadioButton("متن”);

چون می خواهیم که در هر لحظه فقط یکی از آنها انتخاب شده باشد باید این دو را در یک گروه قرار دهیم برای همین از کلاس ButtonGroup استفاده می کنیم:

ButtonGroup group=new ButtonGroup();
group.add(rdbtn_id);
group.add(rdbtn_name);

در انتها آن دکمه ای را که می خواهیم به طور پیش فرض فعال باشد را مشخص می کنیم:

rdbtn_id.setSelected(true);

نمایش قابل چاپ