گاهی اوقات خطایی در برنامه رخ می دهد که باعث ظاهر شدن پیامی روی صفحه می گردد.ممکن است این پیام برای کاربر قابل درک نباشد از این رو باید مدیریت لازم روی خطاهای برنامه صـورت گرفته تا در زمان بروز هرگونه اشکال در برنامه پیام متناسب با آن صادر شود.

دستورtry….catch

با استفاده از این فرمان می توان خطاها را مدیریت کرد.بلوک try بلوکی از دستورات است که ممکن است اجرای آنها با مشکل مواجه گردد.

Try{
دستورات
}

به مثال زیر توجه کنید:

int i,j;
i=10;
j=0;
System.out.println(i/j);

نتیجه اجرای این دستور با خطا مواجه خواهد شد چرا که عـدد j برابـر صـفر مـی باشـد و خطـای تقسیم بر صفر دراین دستورات رخ می دهد که باعث بروز پیامی خواهد شد.

حال اگر بخواهیم پیام به صورت فارسی و متناسب با خطا ظاهر گردد دستورات را بصورت زیر می نویسیم

try{
int i,j;
i=10;
Try{
int i,j;
i=10;
j=0;
System.out.println(i/j);
} catch(Exception e){
;("خطای تقسیم بر صفر")println.out.System
}

اگر خواستیم پیام خود جاوا در مورد اتفاق پیش آمده را ببینـیم بایـد از متـد ()getMessage :

System.out.println(e.getMessage());

استفاده کنیم.

نمایش قابل چاپ