در جاوااسکریپت از حلقه های تکرار while ، do..while و for برای تکرار دسته ای از دستورات استفاده می شود. در زیر این حلقه های تکرار را بررسی می کنیم

حلقه for

در این حلقه، مجموعه کد مورد نظر به تعداد مشخص تکرار می شود که در ابتدای حلقه تعداد دفعات اجرای کد باید اعلام شود. بطور مثال می خواهیم اعداد از ۰ تا ۱۰ در صفحه چاپ شوند:

<script language="javascript" type="text/javascript">
for ( i = 0; i <= 10; i++ )
{
document.write ( " Number " + i + "<br />")
}
</script>

حلقه while

در مواردی که مقدار انتهایی حلقه مشخص نیست می توانیم از این نوع استفاده کنیم چون کد مورد نظر تا جایی که نتیجه دلخواه بدست بیاید تکرار خواهد شد. مثال بالا را در مورد این حلقه می توانیم به این صورت ذکر کنیم:

var i = 0
while (i <= 10)
{
document.write(" Number " + i + "<br />")
i++
}

کلمه while را می توانیم ترجمه کنیم به  مادامیکه ، مادامیکه شرط کوچکتر یا مساوی ۱۰ بودن برقرار نیست حلقه را تکرار کن و یک واحد به آن اضافه کن تا بالاخره شرط ما درست دربیاید.

حلقه do…while

این نوع حلقه برعکس حلقه while می باشد. در این حلقه، شرط در آخر بدنه حلقه بررسی می شود. فرق این حلقه با حلقه while در اینست که حداقل یکبار دستورات اجرا خواهند شد ولی در حلقه while ممکن بود در صورت برقرار بودن شرط در همان ابتدا دیگر دستورات اجرا نشوند.  مثال:

var i=0
do
{
document.write(" Number " + i + "<br />")
i=i+1
}
while (i <= 10);

دستور break

هنگامیکه شما نیاز به نوشتن حلقه های پیچیده تری دارید، باید دقت کنید که حلقه شما دچار حلقه بی نهایت یا همان حلقه نامتناهی نشود. به این منظور می توانید از دستور break استفاده کنید و یک شرطی هم برای آن در نظر بگیرید تا از حلقه های بی نهایت جلوگیری شود.

var i = 11
while (i >= 10)
{
document.write(" Number " + i + "<br />")
i++
if ( i == 21 ) break
}

نمایش قابل چاپ