دستورات شرطی در جاوااسکریپت عبارتند از if ، if..else و switch که در ادامه به شرح هر کدام می پردازیم

دستور if

این دستور دو قسمت دارد: یکی قسمت شرط و دیگری قسمت نتیجه شرط است. به کد زیر توجه کنید:

<script language="javascript" type="text/javascript">
var d = new Date()
var t = d.getHours()
if ( t < 10 )
{
document.write ( "<b> Good morning </b>")
}
</script>

دستور if…else

اگر ساعت قبل یا برابر ۱۰ بود پس جمله صبح بخیر نمایش داده شود در غیر اینصورت متن سلام دوستان ظاهر شود. در کد بجای قسمت در غیر اینصورت می توانیم کلمه else را وارد کنیم تا به مفهوم مورد نظر برسیم.

if ( t < 10 || t == 10 ) {
document.write ( "<b> Good morning </b>" )
}
else
{
document.write ( "<b> Hello friends </b>")
}

دستور if…else if…else

این دستور را زمانی می توانید استفاده کنید که بخواهید یک شرط در شرایط مختلف بررسی شود تا نتیجه های متفاوت هم بدست بیاید:

if ( t <= 10  ) {
document.write ( "<b> Good morning </b>" )
}
else if ( t > 10 && t < 13 ) {
document.write ( "<b> Hello friends </b>" )
}
else if ( t >= 13 && t < 18 ) {
document.write ( "<b> Good afternoon </b>" )
}
else {
document.write ( "<b> Good evening </b>" )
}

دستور switch

دستور switch چندین شرط را برای متغیرها مقایسه می کند تا نتایج مختلف بدست بیاید. در حقیقت دستور switch از تکرار if else جلوگیری می کند. در مواردی که شرطها و نتایج آنها کم هستند می توانید از دستور if else استفاده کنید اما برای شرطهای زیاد بهتر است switch را بکار برید تا کد شما منظم تر باشد.

می خواهیم یک صفحه درست کنیم که به محض ورود کاربر به آن، آنروز هفته را در صفحه نمایش دهد:

<script language="javascript" type="text/javascript">
var d = new Date ()
var weekday = d.getDay ()
switch ( weekday )
{
case 0 :
document.write ("Sunday")
break
case 1:
document.write ("Monday")
break
case 2:
document.write ("Tuesday")
break
case 3:
document.write ("Wednesday")
break
case 4:
document.write ("Thursday")
break
case 5:
document.write ("Friday")
break
default:
document.write ("Saturday")
}
</script>

نمایش قابل چاپ