عملگرها در جاوااسکریپت به چند دسته تقسیم می شوند:

عملگرهای ریاضی

نتیجه مثال توصیف عملگر
۴ x = 2, y = 2
x+y
جمع +
۲ x = 5 , y = 3
x – y
تفریق
۲۰ x = 5 , y = 4
x * y
ضرب *
۵ x = 20 , y = 4
x / y
تقسیم /
۳ x = 19 , y = 4
x % y
خارج قسمت %
x = 6 x = 5
x++
افزودن ++
x = 4 x = 5
x–
کم کردن

عملگرهای زیر به نام Assignment Operators معروف هستند که یک مقداری را به یک متغیر نسبت می دهند.

برابر است با مثال عملگرها
x = y x = y =
x = x + y x + = y + =
x = x – y x – = y – =
x = x * y x * = y * =
x = x / y x /= y /=
x = x % y x %= y %=

 

عملگرهای مقایسه ای

مثال توصیف عملگرها
x = 5 , y = 5
x == y
مقادیر اگر برابر باشند نتیجه درست خواهد بود. ==
x = 5
y = “5”
x === y
مقایسه بین مقادیر و جنس متغیر که در مثال روبرو نتیجه غلط بازگردانده می شود ===
۵ != ۸ اگر مقادیر برابر نباشند نتیجه درست است !=
۸ > 5 بزرگتر >
۸ < 10 کوچکتر <
۵ >= 8 بزرگتر یا مساوی که در این مثال نتیجه غلط است >=
۵ <= 8 کوچکتر یا مساوی که در این مثال نتیجه درست است <=

 

عملگرهای منطقی

&& , || , !

عملگر && در حقیقت مانند حرف اضافه ” و ” در فارسی عمل می کند:


x = 5
y = 3
( x < 10 && y > 1)

در اینجا اگر مقدار متغیر x کوچکتر از عدد ۱۰ باشه و y بزرگتر از ۱ باشه، نتیجه true بازگردانده می شود. چون حرف و آمده است پس باید دو طرف عملگر جواب درست باشد تا در مجموع نتیجه درست در بیاید.

عملگر || مانند کلمه ” یا ” در فارسی است:

x = 6
y = 3
( x == 5 || y == 5 )

نتیجه غلط است یعنی false بازگردانده می شود. چون یا آمده است پس حداقل یکی از طرفین عملگر باید درست باشد تا نتیجه درست در بیاید اما اینجا هر دو طرف غلط است که در مجموع نتیجه غلط است. اما در حالت زیر نتیجه درست بازگردانده می شود:

( x == 5 || y < 5 )

عملگر ! در حقیقت یک عملیات و معادله را بررسی می کند اگر جواب آن معادله درست نباشد نتیجه true یا همان درست را برمیگرداند:

x = 5
y = 4
! ( x == y )

در اینجا در کل نتیجه درست است.

کاربرد عملگرها در متن

گاهی اوقات از بعضی از عملگرها می توانیم برای رشته های متنی هم استفاده کنیم:

strText01 = " Hello "
strText02 = "my friends!"
document.write ( strText01 + strText02 )

نمایش قابل چاپ